Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ (ΜΕΡΟΣ 12ο)

      Ο ανθρώπινος οργανισμός από την κατασκευή του είναι τέλειος << καθ εικόνα και καθ ομοίωση Θεού>> . Το ενεργειακό του σύστημα φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία του, ώστε να μην ασθενεί .
Αυτό επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις μας. Οποι­αδήποτε αρνητική αντίληψη έχουμε για τη ζωή και εν γένει τα αρνητικά βιώματα και τα συναισθήματα δυσχεραίνουν την ενεργειακή μας ροή, ώστε να προκαλούνται συμπτώματα ασθένειας, ανάλογα με την αρνητική ιδέα που βιώνουμε συνειδητά ή υπο­συνείδητα.

Ουσιαστική ίαση επιτυγχάνεται μόνο με την αντι­κατάσταση της αρνητικής ιδέας με την αντίθετή της θετική. Όσο συντομότερα επιτευχθεί αυτή η αντι­κατάσταση, τόσο λιγότερο ουσιώδεις θα είναι οι βλαβερές συνέπειες, που θα έχουμε υποστεί.
Όλες οι μορφές της ύλης που υπάρχουν στον πλα­νήτη εμπεριέχουν και μία αρνητική ιδέα. Εάν γίνει πρόσληψη αυτής της ύλης σε υποτοξική δόση (υποτοξική είναι η δόση που προκαλεί ασθένεια ενώ τοξική αυτή που προκαλεί θάνατο), τότε ο άνθρω­πος βιώνει αυτή την αρνητική ιδέα και ασθενεί, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα της σκέψης, το σώμα και το συναίσθημα ανάλογα με την αρνη­τική ιδέα - ύλη, στην οποία εκτέθηκε .
Εάν η ίδια ιδέα - ύλη υποστεί μια διαδικασία παρόμοια με αυτή της φυσικής γένεσης των ιαματι­κών πηγών, έτσι ώστε να υποστεί πάρα πολλές αραιώσεις με τόσες ταυτόχρονες δονήσεις, που στο τέλος να μην είναι πλέον ανιχνεύσιμη η αρχική ύλη, τότε η ιδέα έχει μεταλλαχθεί και το διάλυμα που προκύπτει μέσω ενεργειακής δόνησης εκφρά­ζει την αντίθετη θετική ιδέα.
Αυτό είναι το ομοιοπαθητικό φάρμακο, το οποίο είναι κατάλληλο για τη θεραπεία του ασθενή, που εμφανίζει συμπτωματολογία παρόμοια με την τοξικολογική εικόνα, που δίνει η αρχική ουσία πριν την επεξεργασία και την ανάδειξη της θετικής ιδέας.
Λαμβάνοντας ο ασθενής το ομοιοπαθητικό σκεύ­ασμα βιώνει υποσυνείδητα την θετική ιδέα που είναι αντίθετη της αρνητικής που βίωνε και τον οδήγησε στη νόσο και στη συνέχεια - ανάλογα με το πόσο σύμφωνος είναι με αυτή- προκύπτει το βάθος του θεραπευτικού αποτελέσματος και η πιθανή μελ­λοντική υποτροπή του.